BIHAĆ // U gradskoj vijećnici sa početkom u 9:00 sati počela je 2. sjednica GV

Gradskog vijeća Bihać.

Pored usvajanja zapisnika sa konstituirajuće sjednice GV Bihać , aktuelnog sata i vijećničkih pitanja usvojen je slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Rješenja o izboru zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Bihać
 2. Prijedlozi Rješenja o imenovanju članova Komisija Gradskog vijeća Bihać:
  a) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Administrativne komisije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Statutarne komisije
  c) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za finansije i budžet
  d) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  e) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
  f) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade
  g) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za lokalnu samoupravu
  h) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za žalbe
  i) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za predstavke i prijedloge
  j) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za odlikovanja i priznanja
  k) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova
  l) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Etičke komisije
  m) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za sigurnost i regulaciju saobraćaja grada Bihaća
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kolegija Gradskog vijeća
 4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bihaća za 2017. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama zaposlenika gradskih organa Grada Bihaća