Vlada USK dodjeljuje 100 000 Km za projekte iz kulture i 75 000 Km za mlade

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na 81. sjednici, premijer Husein Rošić i resorni ministri utvrdili su broj i struktura studenata koji se upisuju u prvu godinu studija svih ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću, na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, za upis studenata na prvu godinu drugog ciklusa studija i Odluke za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

 Prema prijedlogu plana upisa studenata u I godinu studija svih ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2017/2118, godini, sačinjenog na osnovu prijedloga Nastavno-naučnih vijeća fakulteta/visoke škole UNBI, bit će upisano ukupno 955 studenata.

– Ovim je USK prvi od kantona koji je usvojio upisne kvote za narednu akademsku godinu, ističe rektor Fadil Islamović.

Na prijedlog Ministarstva finansija članovi Vlade Unsko-sanskog kantona danas su razmatrali i usvojili dokument – „Smjernice ekonomske i fiskalne politike USK za period 2018.-2020.” kao bazna osnova za projekciju prihoda i rashoda za pripremu Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. Godinu.

– Ovaj dokument odražava uticaj svih aktuelnih procesa iz okruženja, sa aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Unsko-sanskog kantona, kao i da poboljša koordinaciju Vlade kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova na priprem i budžeta za narednu godinu. Tako Smjemice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona definišu budžetski okvir za srednjoročni period ( 2018. – 2020.) godine i sadrže: Strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona, osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije BiH i Unsko-sanskog kantona, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantaona, pretpostavke društvenog i privrednog razoja za budžetsku i za naredne dvije godine, procjenu prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljenja javnim dugom, obrazložila je ministrica finansija Zlatka Šepić.

Osnovni problemi su, rečeno je, umanjivanje prihoda za USK po osnovu indirektnih poreza sa federalnog nivoa te ključni – pitanje pokriće deficita, koji mora biti predložen za rješavanje u periodu narednih pet godina, u skladu sa odredbama Zakona o budžetirna u Federaciji BiH.
Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke,kulture i sporta predložio je a Vlada Kantona usvojila danas program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih grantova ta kulturu i mlade. Sredstva ( 100 000 Km za projekte iz kulture i 75 000 Km za mlade) bit će raspoređena za projekte  pristignu na osnovu javnog poziva.