CIA OBJAVILA IZNENAĐUJUĆE DOKUMENTE Zašto je Osama bin Laden u svojem kompjuteru čuvao fotografiju srpske crkve?

Osama bin Laden bio je jako zainteresiran za Srbiju i Kosovo, pokazuju dokumenti pronađeni u njegovom osobnom računalu koje je objavila CIA.

Američka obavještajna agencija 1. studenog je objavila 470.000 dokumenata iz kompjutera pokojnog šefa al-Qaide, a beogradska Po­li­ti­ka među njima je ­na­šla ma­pu Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, kao i fo­to­gra­fi­ju Hra­ma Sve­tog Di­mi­tri­ja u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci.

Pro­na­šli su i ba­ner na ko­jem pi­še „Ko­so­vo dži­had – mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih kršća­na”, kao i ma­pu Ko­so­va iz do­ba Oto­man­skog car­stva na ko­ji­ma su pri­ka­za­ni gradovi Pri­šti­na i Vu­či­trn.

Politika piše da su internetskom pretragom utvrdili kako se radi o ma­pi Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce i cr­kve u tom gra­du koje je originalno objavio BBC u članku pod na­slo­vom „Ko­sov­ski Sr­bi se su­o­ča­va­ju sa te­škim od­lu­ka­ma”, odakle ju je vjerojatno Osama bin Laden ‘skinuo’ na svoj kompjuter.

Radi se o re­por­ta­ži o ži­vo­tu u Kosovskoj Mitrovici objavljenoj u ožujku 2007., ne­pu­nih mje­sec da­na nakon pro­gla­še­nja ne­ovi­sno­sti Ko­so­va.

Podrijetlo ostalih ‘kosovskih’ dokumenata koje je imao Osama bin Laden zasad je nepoznato. Čelnika al-Qaide Amerikanci su ubili u svibnju 2011. u njegovom skrovištu u Pakistanu.